Skal det beregnes merverdiavgift på undervisning?

 

Utgangspunktet er at du skal beregne merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt unntatt avgiftsplikt. Undervisning er et slikt unntak.

 

Hva er undervisning

Etter vanlig språkbruk innebærer undervisning «formidling av kunnskap». Formidling av kunnskap skjer i en prosess, over tid og tilbyder må utøve en form for aktivitet i tilknytning til elevens tilegnelse av kunnskap. Det forutsettes med andre ord en viss form for interaksjon mellom tilbyder og elev og at kommunikasjon kan gå begge veier. (Merverdiavgiftshåndboken 2019, s. 223)

 

 

Skal det beregnes merverdiavgift på digitale kurs?

Ifølge Skatteetaten er det slik at internettbasert undervisning, såkalt e-læring og annen fjernundervisning er unntatt fra moms. I undervisningsbegrepet ligger det en forutsetning om at det skal være dialog mellom lærer og elev/student.

 

Nettkurs, også kalt onlinekurs, har vært i søkelyset de siste årene. Skal de være med eller uten merverdiavgift? Holdningen fra Skatteetaten er at innspilte videokurs heller mot å være momspliktige, fordi kommunikasjonen mellom lærer og elev ikke er direkte.

 

Hva sier loven?

 

Fjernundervisning

I hvilken form undervisningen skjer er ikke noe tema i relasjon til unntaket for undervisningstjenester. Internettbasert undervisning, såkalt E-læring og annen fjernundervisning, er eksempelvis unntatt.

 

Internettbasert

Omsetning av nettbaserte læreprogrammer som kun gir enklere, automatiserte tilbakemeldinger til brukerne, vil ikke anses som omsetning av en undervisningstjeneste. I disse tilfeller er elementet av bistand/deltakelse fra tilbyder lite og elevens tilegnelse av kunnskap skjer i større grad gjennom selvstudium. Slike læreprogrammer må anses som avgiftspliktige digitale læringsmidler.

 

Skattedirektoratet har ved vurderingen av undervisningsunntaket i relasjon til nettbaserte læreprogrammer, lagt vekt på om tilbyderen av programmet kan følge elevens progresjon og testresultater med det formål å følge opp eleven og gi tilbakemeldinger underveis. Det anses også relevant om elevene har mulighet, f.eks. via e-post, til å kontakte tilbyder for å få svar.

 

Elektroniske læremidler

Utviklingen innen elektronisk databehandling og kommunikasjon har til en viss grad medført at skillet mellom å tilby undervisningstjenester og å tilby hjelpemidler for tilegnelse av kunnskap, læremidler, blir vanskeligere å trekke. Å tilby en lærebok er naturligvis ikke en undervisningstjeneste, men vareomsetning. At læreboken skiftes ut med et dataprogram vil heller ikke innebære at det ytes en undervisningstjeneste. Det er heller ikke antatt at det ytes en undervisningstjeneste alene fordi programmene tilbyr såkalt interaktiv deltakelse fra brukerne som muliggjør direkte respons på brukernes oppgaveløsning.

 

For at det skal anses å omsettes en undervisningstjeneste må det kunne kreves at den som tilbyr programmet på en eller annen måte må bistå eller ta del i brukerens tilegnelse av kunnskapen som formidles via programmet. Dataprogrammer som er basert på selvstudium uten noen form for kontakt med den som omsetter programmet vil måtte anses som et læremiddel og ikke en undervisningstjeneste. (Merverdiavgiftshåndboken, s. 224)

 

 

Hva innebærer dette i praksis?

For Leonda innebærer dette at en stor del av de tjenestene vi tilbyr er momspliktige. Vårt grunnleggende prinsipp er «learning-on-demand», altså kunnskap som du tilegner deg i eget tempo, når det passer deg. Det er liten grad av interaksjon med fagansvarlige når du tilegner deg kunnskap i portalen, selv om det suppleres med webinarer og digitale workshops.

 

Digitale workshops der hovedhensikten er å tilrettelegge for erfaringsutveksling og læring mellom deltakerne vil heller ikke være omfattet av unntaksreglene i loven, og er etter vår forståelse momspliktig.

 

Dette innebærer at medlemskap i HR portalen og lederportalen, samt deltakelse i onlinekurs vil være momsbelagt.

 

Hva da med de fysiske kursene? Våre åpne eller bedriftsinterne kurs vil etter loven ikke være momsbelagt. Disse faller inn under regelverket for undervisning som er unntatt mva.

 

Frokostmøter og workshops er litt mer i grenseland, avhengig av formål og format på det enkelte arrangement. Vi velger å fakturere våre frokostmøter med merverdiavgift for å være sikker på at vi følger regler og retningslinjer fra myndighetene.

 

Hva sier regelverket om fysiske arrangementer?

Slik vi har forstått regelverket vil ikke en workshop eller samling der hensikten er å tilrettelegge for erfaringsdeling og læring innenfor en gruppe være dekket av regler for undervisning. På den annen side er dette en naturlig del av et moderne undervisningsopplegg, der instruktør dels formidler egen kunnskap og dels tilrettelegger for refleksjon og deling i gruppen. Hvis en samling er å definere som coaching av gruppe vil arrangementet være avgiftspliktig.

 

Coaching

Coaching en-til-en» er en type tjeneste som er blitt utbredt innenfor næringslivet. Som utgangspunkt vil en som opererer som «coach» i denne sammenheng ikke ha som funksjon å formidle kunnskap, men i stedet fungere som en rådgiver i forbindelse med behandlingen av forskjellige problemstillinger knyttet til en virksomhets strategivalg, personalpolitikk mv. (Merverdiavgiftsloven, side 229)

 

Kurs og konferanser

Når kurs, konferanser e.l. inneholder både undervisningstjenester og avgiftspliktige tjenester, og deltakerne betaler ett vederlag for hele tilbudet, må en del av vederlaget avgiftsberegnes. Dersom

det ikke er mulig å skille avgiftspliktige tjenester fra unntatte undervisningstjenester, må det foretas et skjønn.

 

Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig, se Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) pkt. 6.2.6.5.3. En konferanse som beskrevet ovenfor, har som formål å legge forholdene til rette for meningsutveksling med gjensidig nytte. Formålet er ikke at tjenesteyteren skal formidle kunnskap, uten å få noen kunnskap tilbake (lærer – elev situasjon). Informasjon om forhandlingsstrategi/-resultat anses heller ikke som undervisning, til tross for at tilhørerne får kunnskap om strategier/resultater og kan benytte denne kunnskapen i andre sammenhenger. Formålet vil ikke i slike tilfeller være å undervise tilhørerne, men mer å informere om faktiske hendelser. (Merverdiavgifthåndboken, s. 225)

 

 

 

Gråsoner og avgrensninger

Selv om undervisning er et av de områdene som er unntatt merverdiavgift, er det likevel mange gråsoner, både i forhold til nyere former for digital undervisning, og med tanke på rådgivning, konsulenttjenester og coaching som alle er momsbelagte tjenester. For eksempel kan et tradisjonelt lederutviklingsprogram ha elementer av selvstudium, individuell oppfølging og coaching, og da er spørsmålet om det faller inn under skatteetatens definisjon for undervisning og har momsfritak.

 

Dette sier Merverdiavgiftshåndboken om individuell rådgivning og coaching tilknyttet kurs:

 

Det at det skjer en individuell oppfølging, vil ikke i seg selv innebære at tjenestens karakter endres fra undervisning til konsulenttjenester. På den annen side kan individuell tilrettelegging bli så dominerende at tjenesten må karakteriseres som en konsulenttjeneste. Dette kan f.eks. være tilfellet når det gjelder «lederutviklingskurs», som kan bestå i å legge forholdene til rette for at deltakerne skal oppnå egenutvikling gjennom bevisstgjøring basert på erfaringsutveksling, og hvor tjenesteyteren selv ikke har noen fasitsvar på de problemstillingene som blir diskutert.

(Merverdiavgiftshåndboken, s.227)

 

Det innebærer at det kan fint være en viss grad av individuell oppfølging i et kurs eller utviklingsprogram uten at det trigger momsplikt, men hvis det vipper over i at instruktør blir en fasilitator der deltakerne skal utvikle egne løsninger, vil undervisningsopplegget bli momspliktig.

 

Hva med rådgiving og konsulenttjenester?

Dette sier Merverdiavgiftshåndboken om grensen mellom rådgivning og undervisning.

 

Undervisning kjennetegnes tradisjonelt ved at formålet er å formidle kunnskap. Tjenester som består i rådgivning vil, på den annen side, benytte kunnskap som ledd i utføring av tjenesten. Ved ytelse av rådgivningstjenester vil mottakeren betale for å få løst en konkret oppgave, mens mottakeren av en undervisningstjeneste selv skal løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap.

 

Hvor går skillet mellom undervisning og informasjon?

Skattemyndighetene presiserer at unntaket for undervisningstjenester også må avgrenses mot informasjonsutveksling. All informasjonsutveksling og -formidling er avgiftspliktig.

 

Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. (Merverdiavgiftshåndboken 2019, s. 225)

 

Det er altså ikke enkelt å skille mellom hva som er undervisning og hva som er informasjon.

 

----------------------

 

For mer informasjon, sjekk ut Merverdiavgiftshåndboken kapittel 3-5 om Undervisningstjenester.

https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/handboker/mva/merverdiavgiftshandboken_2019.pdf

 Powered by Kajabi