Generelle betingelser

 

Dette dokumentet beskriver gjeldende betingelser ved kjøp av tjenester fra Leonda AS. Vilkårene oppstiller partenes rettigheter og plikter. Se også gjeldende regler for tilsvarende kontraktsforhold i Avtaleloven, Kjøpsloven, Forbrukerkjøpsloven, Åndsverkloven, Markedsføringsloven, Angrerettloven og E-handelsloven.

 

Innledende bestemmelser

 1) Partene i avtalen
Denne avtalen regulerer forhold mellom Leonda AS (org.nummer 924 379 537) og den som bestiller tjenester på Leonda sin nettside eller via e-post/telefon, heretter omtalt som kunde. Kunden kan være en person eller et foretak. Bestillinger gjennomført på vegne av foretak må gjøres av en som har fullmakt eller prokura til å foreta bindende avtaler på vegne av foretaket. Personer som inngår avtale om kjøp, må være over 18 år.

 

2) Avtalen
Ved kjøp av tjenester fra Leonda AS forutsettes det at kunden gjør seg kjent med og aksepterer leveringsvilkår i denne avtalen. Link til våre betingelser er tilgjengelig på Leonda sin hjemmeside og på våre kjøpssider. Ved manuell inngåelse av kjøpsavtale skal kunden få link til generelle betingelser på e-post. Det forutsettes at kunde gjør seg kjent med Leonda sine kjøpsbetingelser.

 

3) Bindende avtale
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i bestillingsløsninger og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det kan forekomme endring av kursdatoer eller oppstartsdato for nettverk (eventuelt også kansellering) ved for få deltakere. Ved endret dato er kunden ikke lengre bundet til kjøpsavtale og kan velge om vedkommende ønsker å akseptere nye betingelser. 

  

Betingelser ved kjøp av digitale tjenester

4) Betaling
Kunden betaler online for kurs og medlemskap med kredittkort via Stripe. Betaling skjer via sikre og krypterte betalingsløsninger (SSL) som ivaretar tryggheten til våre kunder. 

Hvis kjøpet skal betales av en virksomhet, kan kunden velge faktura. Medlemsskap i nettverket må uansett betales med kort ved månedsbetaling. Kunder som velger årsmedlemsskap kan få tilsendt faktura til sin arbeidsgiver.

Bedriftsinterne kurs faktureres ved bestilling med 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Tilbud om fakturabetaling forutsetter at kunden er kredittverdig, og fakturabetaling tildeles kun virksomhet/organisasjon, ikke privatpersoner. 

Våre generelle betalingsbetingelser er 20 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente og purregebyr etter gjeldende satser. 

 
5) Angrerett
Ved å inngå en kjøpsavtale på digitale tjenester på Leonda sin plattform, vil kunden fraskrive seg sin angrerett ihht. Angrefristlovens § 22 n) om angrerett ved kjøp av digitale tjenester. Hvis en kunde skulle angre etter kjøp av et onlinekurs der man foreløpig ikke har fått tilgang på alt kursinnhold eller angrer før man har logget seg på kurset, oppfordrer vi til å ta kontakt, så finner vi en løsning.

Angreretten gjelder ikke avtaler om n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt. Se Angrerettslovens § 22 om unntak fra angreretten.


6) Avbestilling
Påmelding til digitale kurs er bindende, men det vil være anledning til å overføre deltakelse til en kollega. Ved sykdom eller akutte hendelser er det anledning til å flytte sin deltakelse til et senere kurs. Deltaker kan trekke seg fra et kurs hvis det er mer enn 15 dager igjen til kursdato. Beskjed om kansellering/ endring må gjøres skriftlig til e-post: [email protected].

Ved for få påmeldte har Leonda anledning til å avlyse eller utsette kurs. Ved endret kursdato har allerede påmeldte deltakere rett til å avbestille kurset.


7) Medlemsskap i nettverkene
Medlemskap i Leonda sine kompetansenettverk løper automatisk inntil avtalen sies opp av kunde. 
Medlemsskapet fornyes automatisk fra måned til måned om vi ikke får annen beskjed.

Det samme gjelder årsmedlemsskap. Automatisk fornying om vi ikke får annen beskjed før neste fakturaperiode. Vi sender et skriftlig varsel om fornying 2 uker før ny årsfaktura.

Månedsmedlemmer har ingen bindingstid. Medlemsskapet kan sies opp når som helst. Hvis medlemmet sier opp selv i medlemsportalen effektueres oppsigelsen umiddelbart. Manuell oppsigelse (mail) må sendes minimum en uke før neste betalingsforfall.

Ved årsfaktura løper medlemsskapet frem til neste betalingsforfall (1 års bindingstid). Hvis kunden slutter i virksomheten i denne perioden kan medlemsskapet taes med videre til neste arbeidsgiver eller overføres til en kollega i nåværende virksomhet.

Ditt kort belastes månedlig så lenge du er medlem hos oss. Det er ditt ansvar å sikre at det kortet som ligger i medlemsportalen er gyldig og at det er tilgjengelig kreditt eller penger på kortet slik at abonnementsbeløpet kan trekkes.

Du er selv ansvarlig for å benytte deg av de ressursene som gjøres tilgjengelig for deltakere i nettverket. Medlemsavgiften løper så lenge medlemsskapet ikke blir sagt opp, selv om du ikke logger inn i medlemsportalen eller deltar på  møtene.

Det er full akseptabelt å være mindre aktiv i perioder, det er ingen krav til hvor mye du må delta i nettverket. Bare vær oppmerksom på at medlemsavgiften må betales frem til du selv sier opp medlemsskapet.
 

8) Vilkår for bruk av tjenesten
Når du har registrert deg for onlinekurs eller betalt for medlemskap gjennom vår kursplattform, vil du få tilgang til kurs-/medlemsmateriell via login og passord til Leonda sin kursportal. Denne tilgangen er personlig, og det er ikke tillatt å dele ditt brukernavn og passord med andre personer.

Det er heller ikke anledning til å laste ned og dele innhold fra medlemsportalen med andre i din virksomhet, uten at du har fått skriftlig tillatelse fra den som har laget presentasjonsmateriell til det aktuelle medlemsmøtet. Medlemmene i nettverket skal kunne være trygge på at det som deles på nettverksmøter er kun for nettverket sine medlemmer.

 

Kompetansenettverk og onlinekurs
Hvis man ønsker å kjøpe onlinekurs eller tilgang til medlemsportalen til flere i en organisasjon, må hver deltaker ha sin egen bruker. Hver deltaker bestiller onlinekurset eller tilgang til lederportalen individuelt, slik at man kan lage eget passord til portalen.

 

Bedriftsinterne kurs og workshops
Bedriftsinterne kurs gjelder for avtalt tidspunkt og for et avtalt antall deltakere. Det inngås egen avtale på bedriftsinterne kurs og foredrag. 


Tilganger og teknisk utstyr

Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten. Selgeren tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved kundens utstyr.

Ved deltakelse på digitale kurs eller webinarer anbefaler vi kundene å teste lyd og webkamera på egen PC/Mac/mobil før deltakelse. På kurs eller workshops som blir kjørt via MS Teams anbefaler vi å laste ned Teams appen fremfor å bruke web-versjonen, for bedre lyd og bildekvalitet.

 

9) Oppsigelse ved brudd på kontraktsforhold
Ved brudd på avtalevilkår eller hvis kunden på annet vis misbruker tilliten til selskapet eller andre kursdeltakere/ deltakere i kompetansenettverk, kan Leonda avslutte avtaleforhold med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse etter disse betingelser vil kunden ikke få refundert sin kurs-/medlemsavgift.

Hvis Leonda ikke leverer ihht. hva som er lovt levert i avtalevilkår og etter denne kontrakt, har kunden en tilsvarende rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Kunden vil da ha rett på refusjon av kursavgift for den delen av tjenesten som ikke er levert på oppsigelsestidspunktet

 

10) Drift/tilgjengelighet
Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold av databasen, samt generell oppgradering av tjenestens funksjonalitet. Det kan oppstå nedetid ved tekniske feil fra systemleverandør.

Våre onlinekurs og medlemsportalen leveres på plattformen til Kajabi, en av de største og mest velkjente leverandørene for denne type tjenester, så kundene kan forvente en meget høy grad av stabilitet på tjenesten. 

 

11) Force majeure, driftsstans m.m.
Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer oss i Norge og/eller dets underleverandører og som medfører at vi ikke kan oppfylle avtalen.

 

Fysiske kurs og workshops

12) Påmelding til åpne arrangementer
Påmelding til fysiske kurs og events skjer via vår samarbeidspartner Checkin, til eget kontonummer som forvaltes av Checkin. Påmelding er vanligvis bindende for deltakerne, men det kan være en avmeldingsfrist x antall dager før arrangementet. Se egne avmeldingsbetingelser på det enkelte arrangement.  
 

13) Bedriftsinterne kurs og arrangementer 
Bestilling av bedriftsinterne kurs er bindende for partene. Denne type arrangement kan avbestilles eller endres hvis det fortsatt er mer enn 30 dager til gjennomføringsdato.

Ved avbestilling fra kunde mer enn 30 dager før levering, vil Leonda  fakturere for medgått tid til møter og forberedelser. Ved avbestilling 15-30 dager før arrangementsdato, faktureres 50% av kontraktbeløpet. Ved avbestilling mindre 15 dager før arrangementet, belastet 100% av kontraktbeløpet. Kunden kan alltid velge ny dato for gjennomføring i stedet for avbestilling.

Selger har anledning til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser i denne avtalen til tredjepart eller benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser dersom det finnes gode grunner til å gjøre dette. Kunden vil i så tilfelle ha rett til å trekke seg fra kontrakten.

 
14) Betaling
Kurs, workshops eller andre fysiske arrangementer betales online via vår samarbeidspartner Checkin. Kunden kan vanligvis velge mellom kortbetaling, vipps og faktura. Betaling skjer via sikre og krypterte betalingsløsninger (SSL) som ivaretar tryggheten til våre kunder. 

Bedriftsinterne kurs faktureres ihht. nærmere avtale, med betalingsfrist 20 dager fra fakturadato.

  

Generelle betingelser

15) Konfidensialitet
Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon om organisatoriske forhold som du velger å dele i workshops eller andre fora. Når du blir med i nettverk eller deltar på events med Leonda, samtykker du i å respektere de samme rettighetene for andre deltakere. Det innebærer å behandle all informasjon du får om andre deltakere som fortrolig informasjon.

 

16) Ansvarsbegrensning
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Ved kjøp av Leonda sine tjenester samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar.

Våre kurs og medlemsportaler er en kunnskapstjeneste, og du har et helt selvstendig ansvar for hvordan du benytter informasjonen og hvordan du implementerer denne kunnskapen i din rolle.

Vi gjør det vi kan for å sikre at innholdet i medlemsportalen har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset eller medlemsprodukter aksepterer du at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater. 

 

17) Opphavsrett
Når det gjelder onlinekurs og ressurser som er gjort tilgjengelig i medlemsportalen, kan du fritt benytte, skrive ut eller lagre tekst fra kurssidene til eget bruk. Det er ikke lov å kopiere og dele noe av innholdet i portalen med andre.

Opphavsrettigheter og andre rettigheter til kurs og medlemsmateriell tilhører Leonda AS. Gjengivelse eller deling av dataene i tjenesten, enten dette skjer ved fotografering, kopiering, punching av innhold, scanning eller annen elektronisk utnyttelse av dataene, er forbudt.

Du kan heller ikke reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leonda AS.

I medlemsportalen vil det være produkter og tjenester som er ment for bruk i egen virksomhet. Disse kan fritt kopieres og brukes i eget arbeid, men kan ikke kopieres og deles med andre eller brukes i kommersiell virksomhet. Det innebærer at du kan ikke benytte Leonda sine maler eller materiell eller annet fagstoff du får tilgang til via medlemsportalen i egen virksomhet hvis du selger rådgivningstjenester, holder kurs, webinarer eller leverer tilsvarende kompetansetjenester til andre virksomheter.

 

18) Endring av avtalevilkår
Selger har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende vilkår. Slik endring trer i kraft 14 dager etter at informasjon om nye vilkår er publisert. Hvis endringen medfører vesentlig prisendring eller vesentlig endring av tjenestene vil kunden ha rett til å kansellere kontrakten fra sin side.

Selger kan med umiddelbar virkning, foreta endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.

 

19) Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

 

20) Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig og relevant for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelser og levere tjenester etter denne avtalen.

Personvern er regulert i egen avtale og følger GDPR regler og nasjonale retningslinjer for personvern gitt av Datatilsynet.

 

21) Konfliktløsning, tvister, verneting og lovvalg.
Eventuelle tvister mellom kunden og Leonda AS skal søkes løst i minnelighet. Utenrettslig mekling ihht. Tvistemålsloven er å foretrekke dersom partene ikke blir enige. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan partene velge å bringe tvisten inn for ordinær domstol med verneting i Lillestrøm.

 

22) Ikke offentlig sverting
Ved eventuelle tvister mellom kjøper og selger, forutsettes det at saken søkes løst gjennom dialog med selskapet. Begge parter forplikter seg til å velge en løsningsorientert tilnærming og ikke delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredjepart som vil kunne medføre offentlig sverting av noen av de involverte partene i saken.

 

Våre generelle kjøps- og medlemsbetingelser ble sist oppdatert 18.07.23Powered by Kajabi